Beleidsplan in hoofdlijnen

concrete doelen
- het steunen van educatieve projecten, met name in Peru
- het steunen en organiseren van acties en activiteiten gericht op het behoud van tropisch regenwoud en de bescherming van de oorspronkelijke bewoners ervan binnen hun zelfgekozen culturele ontwikkeling, met name in Peru.
- het jaarlijks ondersteunen van de organisatie van ten minste twee excursies/expedities naar Peru
- de jaarlijkse organisatie van enkele op natuurbescherming en bewustwording gerichte activiteiten in Nederland
- het onderhouden en verder uitbouwen van contacten met Nederlandse onderwijsinstellingen, wetenschappelijke instellingen en natuurorganisaties
- het onderhouden en verder uitbouwen van contacten met Peruaanse organisaties en met in Peru actieve ngo’s, zoals Fenamad, Pantiacolla, Sachavacayoc Educational Centre, SePeru, Stichting HoPe, Picaflor Research Centre
- het publiceren van voor de stichtingsdoelen relevante artikelen en boeken 
- het steunen van personen en organisaties die vergelijkbare doelen nastreven activiteiten om de doelen te bereiken
- fondsenwerving gekoppeld aan door de Stichting georganiseerde acties
- fondsenwerving door publicatie van nieuwsbrieven/artikelen en het houden van lezingen
- verkoop van onder andere stichtingspublicaties en lesmateriaal
- het inzamelen van kinderkleding en educatief materiaal

Beheer en besteding van het vermogen
De Stichting Biodiversiteit en Educatie ontvangt onder meer fondsen via andere organisaties; die besluiten zelf welke projecten daarmee gesteund moeten worden. Verantwoording voor de besteding van deze (geoormerkte) inkomsten legt de Stichting rechtstreeks af aan die donateurs en geeft daarbij volledig inzicht in de financiële afwikkeling.
Ook bij donaties bij inzamelingsacties en andere stichtingsactiviteiten wordt over de besteding ervan rechtstreeks aan de donateurs volledige verantwoording afgelegd.
De penningmeester beheert de financiën van de stichting en stelt de jaarstukken op. De overige bestuursleden controleren of dat gebeurt conform de stichtingsdoelen en de overheidsvoorschriften.
De Stichting houdt een reserve aan van ongeveer 3000 euro om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen (zoals kosten voor de website), om acties te kunnen (voor)financieren en om tegenvallers op te kunnen vangen. Alle verdere opbrengsten worden binnen een jaar na ontvangst gebruikt om activiteiten binnen de stichtingsdoelen te financieren.